品  番 品  名 価  格 価  格
MF1V-460-H-10F ノズル式真空脱気包装機 ¥596,300-
MF1V-460-H-5WF ノズル式真空脱気包装機 ¥713,600-