品  番 品  名 価  格 価  格
SAC-K1530-6M 小型電気チェンブロック 150kg/6m(三相200V/懸垂式) ¥111,400-
SAC-K2530-6M 小型電気チェンブロック 250kg/6m(三相200V/懸垂式) ¥111,400-
SAC-K4930-6M 小型電気チェンブロック 490kg/6m(三相200V/懸垂式) ¥134,400-